Nasukogen Seiryunosatoイワナとニジマスが入っています

   Our fishing pond is filled with rainbow trout and Iwana (Char). While Iwana is a more expensive fish, the same prices apply. Iwana flesh is firmer, and has a wonderful flavor. The spotted fish are Iwana. Try to aim for them.

本店的釣魚池有虹鱒和岩魚兩種類的魚。岩魚相對較高級但價錢相同。岩魚的魚肉緊緻,美味可口。有圓點花紋的即為岩魚,不要錯過喲。

本店的钓鱼池里有虹两种。对较,但是价是一的。,美味可口。有点花的是,不要错过哟

저희 낚시터에는 무지개송어와 곤들매기 2종류가 있습니다. 곤들매기가 고급 생선이지만 이용요금은 동일합니다. 드실 때도 곤들매기가 살이 쫀득하며 맛있습니다. 물방울무늬가 있는 것이  곤들매기이므로 노려서 낚시를 즐기시기 바랍니다.

Có 2 loi cá là cá hi có đm đen và cá hi chm hng trong ao câu cá ca itt chúng tôi. Cá hi chm hng là loi cá thượng hng hơn nhưng v giá thì ging nhau. Tht cá hi chm hng cũng chc và ăn ngon hơn. Hãy nhm và câu loi cá có màu chm bi vì đó là cá hi chm hng.

บ่อตกปลาของเรามีปลานิจิมะสึและปลาอิวะนะสองชนิดปลาอิวะนะเป็นปลาที่มีราคาแพงกว่าแต่ราคาเท่ากัน  เนื้อปลาอิวะนะจะแน่นและอร่อยกว่า  ปลาอิวะนะจะมีลายเป็นจุด เพราะฉะนั้นเล็งแล้วตกปลาให้ดี

Ang aming palaisdaan ay may dalawang uri ng isda tulad ng Rainbow Trout at Char. Ang Char ay isang mahal na uri ng isda, ngunit iisa lamang ang presyo itto. Ang Char ay malaman at masarap kainin. Subukang bingwitin ang Char na may polka dot.